Left Banner

Left Banner

1.  Bendrosios nuostatos

  1.1. Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas abiems Šalims, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

  1.2. Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir atsiskaityti už jas Taisyklėse numatyta tvarka.

  1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2.  nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3.  juridiniai asmenys;

1.3.4.  visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

  1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

  1.5. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje "Geras katilas" pasirinkęs norimas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, nurodo visus būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

 2. Duomenų apsauga

  2.1.  Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tuo atveju, jei Jūs laisva valia pateiksite juos užsakydami prekę ar registruositės gauti mūsų naujienas. Jūsų pateiktus duomenis naudosime be atskiro Jūsų sutikimo tik užsakymui įforminti bei vykdyti.

  2.2. Be atskiro Jūsų sutikimo neperduosim Jūsų asmens duomenų, namų adreso ar elektroninio pašto adreso tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Šiais atvejais perduodami tik būtini duomenys. Įvykdžius sutartį ir galutinai sumokėjus už prekę Jūsų duomenys blokuojami ir daugiau nebegali būti naudojami. Jei užsiprenumeravote mūsų naujienas, Jūsų pavardė ir elektroninio pašto adresas bus naudojami siunčiant reklaminius pranešimus. Turite teisę bet kuriuo metu nemokamai pasiteirauti apie išsaugotus savo duomenis, taip pat galite juos pataisyti, blokuoti ar ištrinti. Kreipkitės į mus el. paštu, kurį rasite skiltyje „Kontaktai“  arba praneškite apie savo sprendimą faksu ar paštu.

  2.3. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti  atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 3. Pirkėjo tesės ir įsipareigojimai

 3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje vadovaujantis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su el. parduotuve "Geras katilas", pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Prekė negali būti grąžinama, jei ji klientui vežama pagal specialų užsakymą.

Jei prekės pristatymo terminas ilgesnis nei 7 dienos, laikoma, kad prekė užsakoma pagal specialų užsakymą. Grąžinimas vyksta kliento sąskaita ir rizika.

  3.3. Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama, nebuvo sugadinta arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė. Jei grąžinama blogesnės kokybės ar ne pilnos komplektacijos prekė, gali būti reikalaujama atlyginti trūkstamą vertę.

  3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už prekes bei jų pristatymą.

  3.5.  Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant padaryti pakeitimus registracijos formoje, jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys.

  3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O jeigu taip atsitinka, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

  3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve "Tvarus katilas", sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis taip pat nepažeisti kitų  LR teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

  4.1. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

  4.2. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas, išskyrus apmokėjimą grynaisiais pinigais.

  4.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus.

  4.4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

  4.6. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

  4.7. Pardavėjas dėl objektyvių priežasčių negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą,  Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3(tris) darbo dienas, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

  4.8. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Prekių pristatymas

  5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

  5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  5.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

 5.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

  5.5 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

  5.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

  5.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

  6. Prekių kainos apmokėjimo tvarka ir terminai

  6.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

  6.2. Pardavėjas po užsakymo gavimo, patvirtina Pirkėjo užsakymo priėmimą ir nustato prekių patiekimo terminą. Tiekimo terminas nustatomas atskirai kiekvienam prekių užsakymui. Nesandeliuojamų prekių užsakymo įvykdymui, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, per 3 (tris) darbo dienas, nuo užsakymo pateikimo dienos, sumoka Pardavėjui 30-50% dydžio avansą nuo parduodamų nesandeliuojamų prekių bendros vertės. Likusią vertės dalį- išankstiniu pavedimu arba atsiimdamas prekes grynaisiais pinigais. Jeigu Pirkėjas pavėluoja sumokėti avansą daugiau, kaip 5 (penkias) kalendorines dienas, Pardavėjas turi teisę užsakymo vykdymą nutraukti.

  6.3. Gavus el. paštu užsakymo patvirtinimą, prisegtame faile bus atsiųsta PVM sąskaita-faktūra. Sąskaitoje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, kaina, pristatymo mokestis ir galutinė prekių kaina su visais mokesčiais.

  6.4. Pirkėjai už prekes atsiskaito vienu iš šių būdų:

      -  atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į "Tvarus katilas“ parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą.

   - atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas atsispausdinęs užsakymą, banko skyriuje perveda pinigus į el.parduotuvės banko sąskaitą.

    -   atsiskaitymas grynais pinigais prekių pristatymo metu – tai atsiskaitymas, kai Pirkėjas, prekių pristatymo metu atsiskaito su prekes pristačiusiu kurjeriu grynais pinigais pagal kurjerio pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, pinigų priėmimo faktą įforminant pinigų priėmimo kvitu.

   -  atsiskaitymas išsimokėtinai - tai atsiskaitymas, kai Pirkėjas sudaro su mūsų parduotuvės  atstovaujama AB "InBank“ tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį apmokėtį už „Tvarus katilas“ parduotuvėje įsigijamas prekes. Pirkėjas turi atitikti AB „InBank “ keliamus reikalavimus sutarčiai sudaryti.

  6.5. Pirkėjui atsiskaitant naudojantis el. bankininkyste arba banko pavedimu, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir nurodomas prekių pristatymo terminas, tik sumokėjus už išsirinktas prekes.

 7. Prekių kokybė, garantija ir grąžinimas

  7.1. Pardavėjas garantuoja, kad visų Prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus ir gamintojo deklaruojamus standartus, o jeigu tokių standartų nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus Prekių pardavimui mažmeninėje prekyboje. Prekės yra prekinės išvaizdos, pakuotės yra nepažeistos, tvarkingai supakuotos.

  7.2. Visiems parduodamiems produktams atliekamas garantinis ir pogarantinis aptarnavimas, todėl iškilus bėdai kreipkitės į mus telefonu ar elektroniniu paštu, nurodytu skiltyje „Kontaktai“ arba tiesiogiai į gamintojų serviso tarnybas. Problemą spręsti bus paprasčiau, jei atsiųsite nufotografuotą sugedusią prekę ar jos dalį.

  7.3. Atliekant garantinį remontą ar aptarnavimą privalote pateikti prekių pristatymo važtaraštį, kasos pajamų orderį (jei atsiskaitėte grynais) ir prekės garantinį taloną.

  7.4. Prekei garantija netaikoma ją sugadinus ar pažeidus montavimo metu, neteisingai sumontavus ar prijungus prie vandentiekio sistemos. Todėl rekomenduojame naudotis tik profesionalių montuotojų paslaugomis.

  7.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje "Tvarus katilas“ esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

  7.6. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekių kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Pardavėjui nenurodant garantijos termino, galioja garantija, numatyta LR atitinkamų teises aktų.

  7.7. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).

  7.8. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 7.4. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

  7.9. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.9.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

7.9.2. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;

7.9.3. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.9.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

7.9.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

  7.10. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.6. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7.10.1. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

7.10.2. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

7.10.3 Pirkėjas grąžindamas prekę privalo pateikti pirkimo dokumentus (pristatymo važtaraštį, kasos pajamų orderį (jei atsiskaitėte grynais)) ir prekės garantinį taloną.

  7.11.Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 8. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

  8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

  8.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve "Tvarus katilas".

 8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės "Tvarus katilas“  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  8.5. Jei Pardavėjo parduotuvėje "Tvarus katilas“ yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  8.6. Pirkėjui užsakius prekes Pardavėjas gali vienašališkai nutraukti sudarytą užsakymą jeigu Pardavėjui kilo įtarimas, kad Pirkėjas pateikė netikslius asmens duomenis, ir/arba Pardavėjui nepavyko susisiekti su Pirkėju 3 (trijų) dienų laikotarpyje. Pardavėjas nekompensuoja dėl tokio sutarties nutraukimo atsiradusios žalos.

  8.7. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas dėl šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

 9. Rinkodara ir informacija

  9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

  9.2 Pardavėjas savo nuožiūra gali suteikti Pirkėjui „Nuolaidų kuponą“, kuris suteikia Pirkėjui galimybę pasinaudoti atsiskaitant už perkamas prekes tiek el. parduotuvėje "Tvarus katilas“ tiek pardavėjo prekybos vietose. „Nuolaidų kuponas“ negalioja atsiskaitant už akcijines prekes.

  9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar „Nuolaidų kuponų“ sąlygas, galiojimo terminą ar juos panaikinti. Bet kokie pakeitimai ar panaikinimai įsigalioja tik nuo jų atlikimo momento.

  9.4. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  9.5. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

 9.6. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 10. Baigiamosios nuostatos

  10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

  10.2. Kiek nenumatyta šiose Taisyklėse, Šalių teisiniams santykiams taikomos Lietuvos Respublikos atitinkamų teisės normų nuostatos.

  10.3. Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šių Taisyklių ar su jomis susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybų keliu. Derybų pradžia laikytinas vienos Šalies raštiškas kreipimasis į kitą, nurodant ginčo dalyką, kaltus Šalies veiksmus, kurie pažeidžia kitos Šalies teises, pažeidimų pašalinimo būdą ir terminus.

  10.4. Neišsprendus ginčo derybomis, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

 
cookie Slapukų sutikimas