Left Banner

Left Banner

NORITE PASIKEISTI BIOKURO KATILĄ?

2019-02-13
SVARBIAUSI KLAUSIMAI APIE PARAMĄ KEIČIANTIEMS KATILUS
Kvietimą www.apva.lt numatoma skelbti gegužės mėnesį.

Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?• Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos, t. y. pastatas turi būti baigtas statyti ir įregistruotas iki 2014 m. (jei registracijos formą teiksite 2019 m.)
• Naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.
Kokią įrangą turėjau naudoti, kad būčiau tinkamas pareiškėjas?• Pastate turėjo būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, t.y. šilumos gamybos įrenginys, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis; 
• Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą;
• Židiniai, krosnelės, dujiniai katilai ar pan. nėra tinkami įrenginiai ir jų keitimas nėra finansuojamas.
Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?Neefektyvius biomasę naudojančius katilus galima keisti į:
• naują biokuro (granulinį nekombinuotą) katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“. Tik katilo degiklio pakeitimas nėra finansuojamas; 
• šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (žemė-vanduo), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,5; 
• šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (vanduo-vanduo), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,5; 
• šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,0. 
• kombinuoti siurbliai su dujom ir skystu kuru netinkami finansuoti.
• SVARBI INFORMACIJA DĖL BIOKURO KATILŲ! Šios priemonės pagrindinis tikslas yra energijos efektyvumo didinimas namų ūkiuose, tačiau siekiama taip pat prisidėti ir prie oro taršos mažinimo. 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimuose pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas.” rankomis pakraunamų katilų išmetamų teršalų kiekiai didesni nei automatiškai, todėl turi būti remiamos tik mažiausiai taršios technologijos, t. y. granuliniai katilai , kurie yra mažiausiai taršūs, palyginus su kitais 5 klasę atitinkančiais katilais. Atsižvelgiant į tai, bus finansuojami tik nekombinuoti automatiškai pakraunami biokuro granuliniai katilai pagal fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje nustatytus 1 kW įkainius http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas
Kada patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti?• Sąskaitos ir priėmimo-perdavimo aktai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų (2019 m. jei registracijos formą planuojate teikti šiais metais) sausio 1 d, tačiau biokuro katilai ir šilumos siurbliai negali būti sumontuoti (pvz. gręžinių pasai turi būti išrašyti ne anksčiau nei pateikta registracijos forma iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama.
• Įrangą galite įsigyti ir po registracijos formos pateikimo gavę atsakymą ar jūsų projektas bus finansuojamas. 
• Jei įrangos nesuspėsite įsigyti šiais metais, galėsite dalyvauti kitame kvietime ateinančiais 2020 m.
• Jei įranga bus įsigyta šiais metais, tačiau nepakako finansavimo arba kvietime nustatytu terminu nepateiksite registracijos formos, negalėsite teikti registracijos formos kitais metais, nes išlaidos bus netinkamos finansuoti. 
Koks paramos dydis?• Fiziniam asmeniui bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos. Fiksuotus vieno kilovato įkainius skirtingiems įrenginiams sužinoti galima, parsisiuntus šį dokumentą;
• Parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?• Sulaukti, kada www.apva.lt bus paskelbtas kvietimas teikti registracijos formas (planuojama gegužės mėnesį);
• Kvietimo galiojimo metu (ne anksčiau ir ne vėliau) užpildyti registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais ir kvietime nurodytu būdu pateikti APVA;
• APVA per 30 dienų pasibaigus kvietimui, įvertins Jūsų pateiktą registracijos formą ir informuos apie kompensacinės išmokos rezervavimą arba registracijos formos atmetimą, paaiškinant atmetimo priežastį. Šiuo metu registracijos formų nėra, jų iš anksto užpildyti ir pateikti negalima.
Per kiek laiko galėsiu atlikti darbus?• Katilo keitimo darbai privalės būti atlikti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
• APVA išlaidų kompensavimo prašymą turėsite pateikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos,
• Nepamirškite, kad kartu su išlaidų kompensavimo prašymu APVA reikės pateikti dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678, 5 punktą išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopiją);
Kokius duomenis/dokumentus (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?• Namo/sodo namo unikalų numerį (ne sklypo, ne ūkinio pastato ar kt);
• Įsigyjamos įrangos tipą (katilas, tam tikros rūšies siurblys, jo galingumas ir naudingumo koeficientas (COP), svarbu tiksliai žinoti kokį įrenginį įsidiegsite);
• Seno katilo ir sistemos nuotraukos;
• Notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo;
• Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių (laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą).
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?1.Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą:
• aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais neefektyvūs biomasę naudojantys katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);

2. Pagal Aplinkos oro užterštumo mažinimas padidintos aplinkos oro taršos zonose - vertinama teritorija (namų ūkio registracijos vieta), kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas: 
• jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriam i 2 balai ; 
• jei projektas įgyvendinamas Lietuvos miesto teritorijoje, nepatenkančioje į pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną, jam skiriamas 1 balas; 
• jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

3. Pagal projektu diegiamo įrenginio įsigijimo kainą - vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina:
• aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.
Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
• Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.

NORITE ĮSIRENGTI SAULĖS ELEKTRINĘ?

2019-02-19
SVARBIAUSI KLAUSIMAI APIE PARAMĄ SAULĖS ELEKTRINĖMS ĮSIRENGTI
Šiuo metu paraiškos nepriimamos, kvietimą www.apva.lt numatoma skelbti gegužės mėnesį.

Kokie reikalavimai fiziniams asmenims?• Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;
• Pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).
Kokie reikalavimai įsigyjamai įrangai?• Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;
• Saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;
• Inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.
Kada patirto išlaidos yra tinkamos finansuoti?• Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų (2019 m. jei registracijos formą planuojate teikti šiais metais) sausio 1 d, tačiau elektrinė negali būti įdiegta (deklaracija arba VEI pažyma patvirtina įdiegimą) iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama. 
• Įrangą galite įsigyti ir po registracijos formos pateikimo gavę atsakymą ar jūsų projektas bus finansuojamas.
Koks paramos dydis?323,00 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).
Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?• Sulaukti kvietimo teikti registracijos formas (planuojama gegužės mėnesį);
• Šiuo metu registracijos formų nėra, jų iš anksti užpildyti ir pateikti negalima.
Per kiek laiko galėsiu įsirengti saulės elektrinę?• Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
• Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?• Namo/sodo namo ir žemės sklypo, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės unikalų numerį;
• Ketinamos įsidiegti elektrinės (fotomodulių bendrą galingumą/įrengtąją galią);
• Inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);
• Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?1. Pagal elektrinės įrengimo būdą:
1.1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
1.2. ant žemės – žemesnis balas.

2. Pagal inverterio galią:
2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.
Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
• 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
• sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.


Granulinių katilų naudojimo ypatumai

Ar galima kieto kuro katilą perdaryti į granulinį?

Daugelį kieto kuro katilų galima perdaryti į granulinius. Vienų veikimo naudingumo koeficientas bus didesnis, kitų mažesnis. Viskas priklauso nuo to, kaip gerai katilo šilumokaičiai surenka šilumą. Reikia atkreipti dėmesį, kad degiklis momentiškai tos šilumos pagamina daugiau, negu savaime degdamas kietas kuras. Ketiniai katilai ir tie katilai, kuriuose nėra liepsnos vertimo, turės didesnius šilumos nuostolius, todėl norint išlaikyti tokią pačią temperatūrą, reikės sąlyginai sunaudoti daugiau kuro. Dėl savadarbių ar skysto kuro katilų perdarymo reikėtų specialisto apsilankymo vietoje.

 
Ar galima dėti granulių degiklį į seną katilą?

Degiklį galima montuoti ir į seną, atitarnavusį katilą, o šiam prakiurus tiesiog perstatyti į kitą (naują). Naujai įrenginėjamoms katilinėms arba norintiems tiesiog pasikeisti kieto kuro katilą rekomenduojame mūsų partnerių gaminamus katilus. Jie yra universalūs ir juose neišmontuojant degiklio tiek kartu, tiek atskirai galima pasikūrenti malkomis. Plačiau apie juos galima pasiskaityti mūsų internetinio puslapio skyrelyje Granuliniai katilai.

 
Kokio galingumo degiklį pasirinkti?

Visų mūsų gaminamų degiklių galia yra reguliuojama pagal vartotojo poreikius. Geriausias variantas, kai degiklio maksimali galia sutampa su katilo maksimalia galia. Tačiau jeigu turimas katilas yra didesnio galingumo negu jo realiai reikia, galima montuoti mažesnio galingumo degiklį. Statyti didesnio galingumo degiklį į mažesnio galingumo katilą nėra prasmės todėl, kad katilas “neperlips” per savo maksimalų galingumą ir šilumos daugiau nesurinks, perteklinė šiluma keliaus į kaminą. Renkantis iš kelių gamintojų gaminamų degiklių reikia įvertinti kokios medžiagos ir sudėtines dalys (varikliukai, ventiliatoriai, valdikliai) yra naudojamos, ar yra vidinis šnekas (be jo į dujų generacinius katilus montuoti nepatartina, dėl dažno liepsnos metimo atgal į degiklį), ar degiklio nereikia uždeginėti ranka. EKOtermas degikliai yra pilnai automatizuoti ir tinka į visus, tame tarpe ir dujų generacinius katilus.

 
Kokios granulės tinka ir kur jų gauti?

Svarbu žinoti tai, kad medžio granulių degikliams tinka tik medžio pjuvenų granulės. Šiaudų granules, grūdus ar jų išvalas galima kūrenti tik tam pritaikytu degikliu. Buitiniams medžio granulių degikliams dažniausiai tinka 6-8 mm skersmens granulės. Ilgos ir kietos granulės, kurių nepavyksta lengvai perlaužti pirštais, gali pradėti strigti kuro padavimo transporteryje (šneke). Teoriškai į 6 mm granules nesąžiningam gamintojui sunkiau pridėti pigesnių, prastesnės kokybės priemaišų, todėl jos lyg ir turėtų būti geresnės. Tačiau jei gamintojas gamina iš tos pačios žaliavos ir 6 ir 8 mm granules, skirtumo tarp jų nėra. Dar vienas pastebėjimas, kad tamsios granulės gali būti arba dėl specifinės tam tikros rūšies medienos, arba dėl nenužievintos medienos. O tai, dėl rąstų vilkimo metu į žievę prilindusių žemių ir kitokių šiukšlių, jau gali tapti šlakų susidarymo priežastimi. Granules gamina arba atveža iš kitų šalių tikrai ne viena įmonė. Geriausia pasiieškoti internete, arba pasiteirauti pas šalimais esančius kitus vartotojus, kad nereikėtų transportuotis granulių iš kito Lietuvos krašto. Granulių kaina labai priklauso nuo sezoniškumo – pavasarį, vasaros pradžioje jos būna pigiausios.

 
Kiek granulių sunaudojama per valandą, parą, sezoną?

Degiklis sudegina granulių tiek, kiek vartotojas jam užduoda, t.y. kokį galingumą nustato. Pvz. norint išgauti 35 kW, per valandą degiklis turi paimti iš bunkerio ir sudeginti apie 8 kg granulių. Dirbdamas budinčiu rėžimu (maždaug 15% maksimalaus galingumo) - sudegins 1,2 kg granulių. Tačiau šių skaičių nereikia bijoti. Degiklis yra “protingas” įrenginys ir degins kuro tik tiek, kiek reikia užduotai katilo temperatūrai palaikyti. Kitaip tariant jei sistema pilnai prišildyta degiklis iš viso nedirba. Todėl atsižvelgiant į oro sąlygas, esamą namo šiluminę varžą ir kitus veiksnius per parą gali būti sudeginamas labai skirtingas kuro kiekis. Skaičiuojama, kad vidutiniškai apšiltintam 150 m2 namui per sezoną reikia apie 5-6 tonų granulių.

 
Kaip dažnai reikia valyti degiklį, katilą ir kaminą?

Pramoniniu būdu gaminamose medžio granulėse nurodomas peleningumas iki 1%. Tai reiškia, kad sudeginus 1 tona granulių (per šaltą žiemos mėnesį) liks iki 10 kg pelenų! Mes rekomenduojame degiklį profilaktiškai valyti kas savaitę (nors jis ir turi savaiminio išsivalymo funkciją, kuomet ventiliatoriaus pagalba pelenai išpučiami iš degiklio degimo kameros į katilą). Katilo šilumokaičius taip pat bus galima valyti kur kas rečiau, nei kūrenant kietu kuru, o kaminą praktiškai būtų galima ir visai pamiršti. Beja su degikliu dirbantis katilas nebijo žemesnių temperatūrų. Net dirbdamas prie 50 laipsnių temperatūros jis iš vidaus nerasoja dėka mažos granulių drėgmės.

 
Ar degiklis reaguoja į kambario arba lauko temperatūrą?

Standartinis degiklis pastoviai matuoja iš katilo į sistemą išeinančio/paduodamo vandens temperatūrą ir jeigu ji katile mažesnė nei užduota – degiklis dirba ir gamina šilumą. Teisingai paskirstyti šilumą po namą galima įvairiais santechniniais sprendimais. Ir jeigu kažkuriame kambaryje šalta, ar nešyla boileris, tai jau ne degiklio problema, reikia sureguliuoti santechninius mazgus. Klientui pageidaujant, galima papildomai prie degiklio prijungti ir kambario temperatūros daviklį. Tuomet degiklis išsijungs arba pasiekus užduotą katilo temperatūrą (kad šis neperkaistų), arba pasiekus nustatytą temperatūrą kambaryje. Taip pat papildomai galima įrengti GSM modulį, kurio pagalba galima gauti SMS žinutes apie gedimą ir pakeisti degiklio darbo programą.

 
Kiek sunaudojama elektros energijos ir kas būna kai ji pradingsta?

Darbo metu degiklis naudoja apie 30-60W elektros energijos. Uždegimo metu, kuris trunka 3-4 min., degilis naudoja iki 400W. Per mėnesį suvartojama elektros energijos maždaug už 3-4 eurus. Degiklio valdiklis turi akumuliatoriuką ir dingus elektrai visi nustatyti parametrai išlieka atmintyje. Tiesiog degiklis užgęsta (be elektros neveikia ir siurbliai), o atsiradus elektrai užsidega ir dirba toliau pagal jam priskirtą programą.

 

 
cookie Slapukų sutikimas